Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
Uw eco-dienstverlener voor milieustickers en registraties
Crit-Air.fr Algemene informatie Toekomstige milieuzones

Toekomstige Franse milieuzones

In Frankrijk schenden steden, gemeenten, afdelingen en regio's sinds 2010 de verplichtingen en vereisten van de Europese Commissie met betrekking tot de luchtkwaliteitsrichtlijn.
Ondanks verschillende waarschuwingen van de EU zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide in 2019 nog steeds niet gehaald. Om deze reden werd Frankrijk op 24 oktober 2019 veroordeeld door het Europese Hof van Justitie om de luchtkwaliteit snel te verbeteren en dus niet alleen de bestaande milieuzones aan te scherpen, maar ook om vele andere milieuzones nieuw in te voeren.

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de EU heeft de regering op 26 november 2018 een nieuwe mobiliteitswet geïntroduceerd, waarin de bestaande en nieuw opgerichte vaste milieuzones nu ZFE Zones à faibles émissions worden genoemd, wat overeenkomt met de Engelse term LEZ Low Emission Zones.
Volgens de wet moeten gemeenschappen, grootstedelijke gebieden en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, of die een Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) hebben, eind 2020 vaste of tijdelijke milieuzones in hun gebied instellen, om de gespecificeerde waarden voor fijnstof en stikstofoxiden te bereiken.

Om de naleving en de implementatie van geplande rijverboden te verbeteren, zullen bovendien controles worden ingevoerd met slimme camerasystemen, die sinds 2019 in Parijs zijn getest en ook in Straatsburg worden gepland.

Daaropvolgende Franse steden, gemeenten, afdelingen en regio's zijn van plan om eind 2020 en ook in 2021 vaste en tijdelijke milieuzones uit te breiden of opnieuw in te voeren.

Stad/gemeente/regio Actuele informatie 28.03.2020
Métropole Aix-Marseille Provence In juni 2019 heeft Marseille een ZPA-zone geïntroduceerd. De plannen voor een vaste zone (ZFE) zijn nu afgerond: de kaart en een tijdschema zijn aangekondigd. De zone zal zonder boete van kracht zijn vanaf juli 2021 en met boete vanaf de herfst 2021. De regels voor de betrokken voertuigen en vignetten zijn nog niet definitief vastgesteld. Het decreet wordt verwacht in september 2020.
Avignon Op 25-1-2017 werd een onderzoek gestart om een tijdelijke ZPA-milieuzone op te zetten. Deze zone zou beperkt moeten worden tot het stadscentrum en worden geactiveerd in geval van hoge luchtvervuiling.
Bordeaux De stad Bordeaux is van plan om een milieuzone in het centrum van de stad in te stellen. Er is een tijdelijke ZPA gepland, die tijdens een luchtvervuilingspiek kan worden geactiveerd. Bovendien is er een permanent vastgestelde lage-emissiezone (ZFE) gepland, die op de lange termijn ook een geleidelijke afschaffing van de dieselmotoren tegen eind 2026 zal omvatten.
Clermont Auvergne Métropole Op dit moment geen verdere informatie bekend
Dijon Na de gemeenteraadsverkiezingen is de stad van plan een studie te laten uitvoeren voor de instelling van een milieuzone.
Fort-de-France Op dit moment geen verdere informatie bekend
Grenoble-Alpes Métropole Gepland schema voor de rijverboden: 1-7-2020 Verbod op vignet 4, 1-7-2022 Verbod op vignet 3, 1-7-2025 Verbod op Crit'Air 2.
Lille Metropole Op 28-06-2019 werd het plan voor de introductie van een ZFE-zone besloten door de raad van het stadsgebied. In het najaar van 2020 zal na passend overleg met de betrokken personen een overeenkomstig besluit worden uitgevaardigd. De ZFE-zone wordt van kracht in afzonderlijke stappen: Vanaf 2022 worden voertuigen van het type M1 en N1 2-3 zonder vignet of alleen vignetten 5 en 4 als eerste stap van het verkeer uitgesloten. De zone is 24 uur en 7 dagen per week geldig.
Grand Lyon De introductie van een ZFE-zone werd beslist op 28-1-2019. Vanaf 1-1-2020 zijn vrachtwagens van het type N1, N2 en N3 zonder Crit'Air-vignet en met vignet 5 en 4 verboden. Vanaf 2021 worden de rijbeperkingen aangescherpt en mogen voertuigen met Crit'Air 3 niet binnenkomen.
Montpellier Méditerranée Métropole Op dit moment geen verdere informatie bekend
Métropole Nice Côte d’Azur Op dit moment geen verdere informatie bekend
Nancy Na een openbare raadpleging van de stad Nancy voor een tijdelijke ZPA moeten de rijbeperkingen in de eerste helft van 2020 worden ingevoerd. In het geval van een piek in de luchtvervuiling kan de prefect voertuigen zonder de vignetten 4 en 5 van het verkeer uitsluiten.
Métropole du Grand-Paris Op het gebied van de Métropole Parijs is het tijdschema vastgesteld voor de aanscherping van de bestaande ZFE-milieuzone Grand Paris. Vanaf 1-1-2021 zal Crit'Air 4 worden verboden, zodat de regels van de zone zijn afgestemd op die van de ZFE/ZCR-zone van de stad Parijs. Vanaf 1-7-2022 wordt Crit'Air 3 verbannen en vanaf 1-7-2024 wordt Crit'Air vignet 2 verbannen.
Paris Stadt Het tijdschema van de stad Parijs voor het aanscherpen van de bestaande ZCR-zone is vastgesteld. Dienovereenkomstig zal vanaf 1-7-2021 de ZFE/ZCR-zone Parijs worden samengevoegd met de omliggende zone van de Métropole Parijs. Vanaf 1-7-2022 wordt vignet 3 verbannen en vanaf 1-7-2024 wordt Crit'Air vignet 2 verbannen.
Pays de la Loire / Région Na de aantasting van de ozonlaag in de regio in de zomer van 2019, heeft de prefectuur een persbericht uitgegeven waarin bewoners worden gevraagd om zo snel mogelijk Franse vignetten te kopen omdat rijverboden op elk moment kunnen worden ingeroepen. Meer details over de afdelingen, regio's en gemeenten in de regio Pays de la Loire die in de toekomst worden getroffen en waarin een tijdelijke ZPA-milieuzone zal worden in 2020 zal worden ingevoerd zijn echter nog niet bekend.
Grand Reims De geplante milieuzone zou alleen voor vrachtwagens en kleine busjes (N1-2-3) relevant zijn. Het uiteindelijke plan incl. de grenzen van de zone zal in april bekend worden gemaakt en in december 2020 worden besloten.
Métropole Rouen Normandie Vanaf 01.01.2021 wordt een ZFE in het centrum van de stad geïntroduceerd. Als eerste stap worden de voertuigen van de types N1, N2 en N3 beïnvloed. Tussen 2021 en 2025 zal het gebied van de lage-emissiezone worden uitgebreid en zullen andere voertuigcategorieën worden beperkt.
Saint-Etienne Métropole In het einde van het jaar wordt een niewue ZFE/ZCR milieuzone in de metropool Saint-Etienne ingevoerd, waarin dan geen vrachtwagens (N2, N3) die voor het jaar 2001 zijn geregistreerd mogen rijden. Het rijverbod geldt 24 uur per dag. De stad plant ook een zone voor 2021 waarin alle voertuigcategorieën relevant zijn. De voorlopige grenzen zijn de A72 in het noorden, de N88 in het oosten en de D201 in het westen.
Eurométropole de Strasbourg Vanaf 1-1-2021 worden voertuigen zonder een Frans vignet in de ZFE/ZCR-zone uitgesloten van het verkeer en worden de regels om het jaar aangescherpt. Dit plan leidt ertoe dat vanaf 2025 alleen de nieuwste benzinevoertuigen, evenals elektrische en hybride voertuigen mogen rijden. Voor de andere gemeenten rond Straatsburg, die ook tot de Eurométropole Straatsburg behoren, word het vermijden van dieselvoertuigen tot 2030 voltooid.
Métropole de Toulon Provence Méditerranée Op dit moment geen verdere informatie bekend
Toulouse Métropole Tot op heden zijn drie verschillende scenario's voor geplande ZFE/ZCR-milieuzones gepubliceerd. De definitieve regels en reikwijdte van de zone worden in mei 2020 vastgesteld en treden in 2020 in werking.

De wettelijke basis voor Franse milieuzones

Om ervoor te zorgen dat de Franse overheid aan de eisen van de Europese regelgeving inzake luchtkwaliteit (EU-richtlijn 2008/50/EG) kan voldoen en terugkerende luchtvervuilingspieken in het land beter kan beperken, werd in 2016 het Crit'Air-vignet geïntroduceerd, die ook daarbij behorende rijverboden wettelijk mogelijk maakt. Daarbij zijn in Frankrijk twee verschillende wettelijke kaders gedefinieerd en vastgesteld.

Allereerst is dit de wet voor de energietransitie en groene groei (Loi de transition énergétique: LTE) en het ZCR-besluit van 28-6-2016 waarmee de Franse regering het invoeren van vaste milieuzones (ZCR's) heeft mogelijk gemaakt.

Daarnaast kunnen prefecten in elk departement volgens het nationale decreet van 7-4-2016 nieuwe maatregelen in het geval van een luchtvervuilingspiek invoeren. De prefect activeert vervolgens de maatregelen in het gehele departement of beperkt ze tot een specifiek gebied binnen het departement (ZPAd) of tot een gebied binnen een metropool of stad (ZPA).

ZFE Zones à faibles émissions
De nieuwe mobiliteitswet, die op 26 november 2015 door de regering werd ingevoerd, definieert het nieuwe wettelijke kader voor milieuzones, die nu worden aangeduid als "Low Emission Zones".  De wet is op 27-12-2019 van kracht geworden.

In deze context worden de vaste ZCR-milieuzones in Frankrijk omgedoopt tot ZFE-zones (Zones à faibles émissions). Gemeenten en stedelijke regio’s met meer dan 100.000 inwoners of die over een luchtvervuilingsplan (PPA=Plan de Protection de l'Atmosphère) vanaf de inwerkingtreding van deze wet vervoegen, zullen de oprichting van een milieuzone (ZFE) op hun grondgebied overwegen.

Deze zones kunnen daarom de hele stad of delen van de stad beslaan. De milieuzone wordt vervolgens bepaald door de lokale wetgeving na een milieuonderzoek en de goedkeuring van de lokale autoriteiten.

Hier bestelt u het Franse ecovignet voor Franse ZFE/ZCR/ZPA-milieuzones in Frankrijk

 

 

.