Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Maine-et-Loire/Angers ZPAd-miljøzone
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszonen Maine-et-Loire / Angers

Den 08.11.2017 underskrev præfekten for Département Maine-et-Loire en bekendtgørelse, der baner vejen for indførsel af Crit’Air-miljømærkaten inden for departementets grænser. Bekendtgørelsen trådte i kraft selv samme dag. Loven omfatter en række tiltag over for forskellige køretøjstyper og EURO-motorkategorier, som der kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette tilfælde er dog, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at departementet sætter navn på den by eller den kommune, som den vejrafhængige zone indføres i. En ZPAd (zone de protection de l'air départementale) er med andre ord ikke en lokal eller regional luftbeskyttelseszone med klart definerede grænser (ZPA), men i stedet drejer det sig om midlertidige kørselsbegrænsninger, der gælder for et helt departement. Præfekten, eller dennes stedfortræder, skal dog i en separat meddelelse meddele, når reglerne er aktive. Det betyder, at bilister nu må indstille sig på, at der inden for ZPAd-zonen Maine-et-Loire pludseligt kan opstå forskellige kørselsforbud fra by til by.

Maine-et-Loire (departement nr. 49) er et af 5 departementer i Region Pays de la Loire, og det omfatter 809.000 indbyggere på ca. 7.200 km². Angers med 152.000 indbyggere og et areal på 43 km² er Maine-et-Loire hovedstad, og det er også hér, at præfekten har sin residens.

Ifølge målingerne fra det regionale institut for luftkvalitetsmåling, Air Pays de Loire (”Airpl”), er det kvælstofdioxid, finstøv, svovldioxid og ozon, der udgør de største problemer for regionens luft. Derfor indføres der nu også en midlertidigt gældende miljøzone, der gælder for alle køretøjer i henhold til præfektens forordning CAB/SIDPC n°2017-084.
Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

I tilfælde af forhøjet luftforurening vil præfekturet gøre brug af en række tiltag, der indføres et ad gangen. Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.

Hvis mængderne af en af de førnævnte skadelige stoffer forbliver over grænseværdierne, kan man med det samme - eller på et senere tidspunkt - udløse alarmens andet niveau, hvilket kan føre til kørselsforbud af forskellig karakter. 

Disse kørselsforbud sker først og fremmest ved at kategorisere køretøjer ud fra reglerne om Crit’Air-miljømærkaten (”circulation différenciée”). Derudover er der regler, som kan føre til, at køretøjer med hhv. en lige eller ulige nummerplade  kan forbydes kørsel for en dag. På dette andet luftalarmsniveau kan præfekten også udelukke enkelte Crit’Air-kategorier eller visse køretøjstyper fra kørsel i trafikken.

Særregler gældende ved luftalarmens forskellige trin
Som regel har præfekten på forhånd lagt fast, hvilke kategorier, som kan udelukkes fra kørsel i zonen. I departementet Maine-et-Loires tilfælde bliver det først i tilfælde af forhøjet luftforurening offentliggjort, om man overhovedet skal have et fransk miljømærke, og om der er visse kategorier, der forbydes kørsel i miljøzonen. Men man kan dog gå ud fra, at man højst sandsynligt gerne må køre i zonen, hvis køretøjet er i kategori E, 1 eller 2.

Miljøzone Maine-et-Loire grænser

Normalt er grænserne for ZPAd-zonerne i Frankrig lagt fast på forhånd i præfektens bekendtgørelse.
I dette tilfælde kan det være hele Département Maine-et-Loires samlede areal, der dækkes af zonen. Det er først, når der bliver konstateret forhøjet luftforurening, at man i en ekstra, separat meddelelse offentliggør det præcise omfang af dén zone, hvor der indføres indskrænkninger for trafikken. En sådan bekendtgørelse kan blive udstedt inden for en enkelt dag.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at motorvejene A11 (mellem Paris og Nantes, gennem Chartres og Le Mans), A84 (fra og mod La Roche-sur-Yon), A85 (fra og mod Tours) samt N162 (fra og mod Laval), kan blive ramt af kørselsforbud.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Maine-et-Loire/Angers ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
08.11.2017
Miljøzonens type:
Luftbeskyttelseszone afhængigt af vejrforholdene. Gyldig efter et forvarsel og en bekendtgørelse når grænserne for skadelige stoffer i luften overskrides, f.eks. ved > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 Euro.
Område/grænser for miljøzonen:
Zonen dækker i teorien hele Département Maine-et-Loires samlede areal. Zonens egentlige udstrækning defineres enkeltvist hver eneste gang, der er forhøjet luftforurening, og zonens udstrækning offentliggøres i dén individuelle meddelelse, der også er grundlaget for, at en zone træder i kraft. De motorveje og hovedveje i Département Maine-et-Loire, der kan blive ramt af kørselsforbud, er A11, A84, A85 og N162.
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.