Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om kørsel med dit køretøj er tilladt: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel (orange).
I Green-Zones Appen kan du finde den aktuelle status på, om dit køretøj må køre i den ønskede miljøzone: tilladt kørsel (grøn), kørselsforbud (rød) eller forvarsel forud for et kørselsforbud (orange).

ZPAd-luftbeskyttelseszone Drôme / Valence

Den 15.11.2017 underskrev præfekten for departementet Drôme en bekendtgørelse, som indeholdt en indførsel af Crit’Air-miljømærkaten inden for departementets grænser. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 27.11.2017.
Bekendtgørelsen indeholder en række tiltag, som kan tages i brug i tilfælde af forhøjet luftforurening. Det særlige i dette departement er, at det først er i tilfælde af forhøjet luftforurening, at man offentliggør dén by eller kommune inden for departement, hvor zonen gælder. Det er præfekten for Département Gers, der fastlægger, i hvilke byer, og i hvilken udstrækning, reglerne skal gælde. Dette betyder dermed, at bilister nu bør indstille sig på, at der inden for ZPA-zonen pludseligt kan indføres forskellige kørselsforbud, der gælder i forskellige tidsrum, fra by til by.
Det er præfekten for Département Drôme, der fastlægger, i hvilke byer, i hvilke kommuner og i hvilken udstrækning, reglerne skal gælde. Dette betyder dermed, at ejere af køretøjer nu bør indstille sig på, at der inden for ZPAd Drôme pludseligt kan indføres forskellige kørselsforbud, der gælder i forskellige tidsrum fra by til by, og som er næsten umulige at forudsige.

Département Drôme (departement nr. 26) er et af 13 departementer i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, og der bor over 505.000 indbyggere på ca. 6.500 km². Hovedbyen i Département Drôme er byen Valence, hvor der bor omkring 62.000 indbyggere på 37 km², og det er også her, at departementets præfekt holder til.

For at være forberedt på eventuelle perioder med forhøjet luftforurening er der nu også indført en midlertidigt gældende miljøzone i Département Drôme. Miljøzonen gælder for alle køretøjer i henhold til præfektens forordning N°26-2017-11-15-005 af 27.11.2017.

Ethvert brud på reglerne om den obligatoriske miljømærkat og reglerne om kørselsforbud straffes med en bøde på ml. 68 og 375 euro - dog lidt mindre, hvis man betaler på stedet. Grundlaget for disse regler er artikel l L.325-1 til L.325-3 samt R.411-19 i det franske trafikreglement.

Pavillon i Jouvet-parken i Valence

I tilfælde af forhøjet luftforurening, har præfektur flere muligheder for at gribe ind i trafikken.
Efter et forvarsel, der i første omgang er uden betydning for vejtrafikken, bliver det første niveau af luftforureningsalarmen udløst. Kriteriet for at udløse trin 1 er, at de ansvarlige luftmålingsmyndigheder i deres målinger på dags- eller timebases skal have målt værdier, der overskrider enten 50/80 µg/m³ for finstøv, 180/240 µg/m³ for ozon, 300/500 µg/m³ for svovldioxid eller 200/400 µg/m³ for kvælstofdioxid. Dette vil føre til, at hastigheden på gaderne i ZPAd-miljøzonen skal sænkes til 20 km/t.
Hvis mængderne af bare én af de førnævnte skadelige stoffer i de efterfølgende dage stadig ligger over grænseværdierne, kan det føre til kørselsforbud for alle køretøjer. I første omgang forbydes kørsel med de køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat. Hvis mængden af skadelige stoffer på trods af dette tiltag stadig ligger over grænseværdierne, så er næste punkt i handlingsplanen, at kørsel med køretøjer med Crit’Air-miljømærkat nr. 4 eller 5 også forbydes.

Miljøzone Drômes grænser

I Département Drômes tilfælde kan det blot være dele af departementet, der rammes af trafikale begrænsninger. Det er først i tilfælde af kraftig luftforurening, at præfekturet i en meddelelse offentliggør, præcist i hvilket område, der indføres trafikbegrænsninger.
I alle tilfælde skal man være opmærksom på, at motorvejen A7 (fra Lyon mod Marseille) kan blive ramt af kørselsforbud i tilfælde af kraftig luftforurening.

Oversigt i tabelform over miljøzonen

Miljøzonens navn:
Miljøzone Drôme/Valence ZPAd - Frankrig
Miljøzonen er indført den:
27.11.2017
Miljøzonens type:
ZPAd-luftbeskyttelseszone som vedtages af præfekten afhængigt af vejrforhold og som indføres efter et forvarsel, når mængden af skadelige stoffer i luften overskrider grænseværdierne, f.eks. > 50 µg/m³ finstøv.
Bødestraf:
68-375 €
Område/grænser for miljøzonen:
ZPAd-zonen kan i princippet gælde for hele Département Drôme. Det præcise og relevante omfang af den aktiverede zone defineres på ny hver gang, der opstår forhøjes luftforurening, og omfanget offentliggøres i den særlige pressemeddelelse fra præfekten, der forkynder, at en zone træder i kraft. Motorvejen A7 i departementet kan blive påvirket.
Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.