Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Almene informationer Fremtidige miljøzoner

Fremtidige franske miljøzoner

Siden 2010 har byer, kommuner, departementer og regioner i Frankrig overtrådt de krav og forpligtelser vedrørende grænseniveauer for luftkvaliteten, som Europa-Kommissionen har fastlagt. På trods af flere advarsler fra EU’s side overholdes grænseværdierne for kvælstofoxid heller ikke i 2019. Den 24.20.2019 pålagde EU-Domstolen derfor Frankrig at forbedre luftkvaliteten hurtigst muligt. Det betyder, at man ikke kan nøjes med at skærpe reglerne i de eksisterende miljøzoner, men at man også bliver nødt til at indføre mange nye miljøzoner.

For at overholde EU’s lovkrav vedtog regeringen allerede den 26.11.2018 en lov om mobilitet, og her bliver både de eksisterende og de kommende, permanente miljøzoner omtalt som ZFE Zones à faibles émissions, hvilket svarer til det engelske begreb LEZ Low Emission Zones.
I følge loven skal kommuner og metropoler, der enten har mere end 100.000 indbyggere eller har en luftbeskyttelsesplan (PPA = Plan de Protection de l’Atmosphère) indføre permanente eller midlertidige miljøzoner på deres område fra og med år 2020, så de lovbestemte grænseværdier for finstøv og kvælstofoxid overholdes.

For at de planlagte kørselsforbud bedre kan sættes i værk og overvåges, bliver der også indført kontroller med intelligente kamerasystemer. Denne metode har man siden 2019 testet i Paris, og byen Strasbourg planlægger ligeledes at anvende systemet.

Følgende franske byer, kommuner, departementer og regioner planlægger at udvide eller at indføre permanente og midlertidige miljøzoner indtil slutningen af 2020 eller i 2021.

By/kommuner/region Opdateret information 28.03.2020
Métropole Aix-Marseille Provence Marseille har indført en ZPA-zone i juni 2019. Planerne for en fast zone (ZFE) er nu klare: kortet og en tidsplan er annonceret. Zonen træder i kraft uden straf fra juli 2021 og med straf fra efteråret 2021. Reglerne for køretøjer og kategorier er endnu ikke endeligt besluttet. Vedtagelsen forventes i september 2020.
Bordeaux Byen Bordeaux planlægger at oprette en miljøzone i dens centrum. Der tænkes en midlertidig ZPA, der kan aktiveres under en luftforureningstop. Derudover planlægges en fast miljøzone (ZFE), der også inkluderer en udfasning af dieselolie inden udgangen af 2026.
Avignon Den 25.01.2017 satte man gang i en undersøgelse for, om der kan indføres en midlertidig ZPA-miljøzone. Denne skal som udgangspunkt dække byens centrum, og den skal aktiveres i tilfælde af kraftig luftforurening.
Clermont Auvergne Métropole Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen yderligere informationer.
Dijon Efter lokalvalget planlægger byen at igangsætte en undersøgelse for at etablere en miljøzone.
Fort-de-France Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen yderligere informationer.
Grenoble-Alpes Métropole Planlagt tidsplan for kørselsforbud: 01.07.2020 forbud mod miljømærke 4, 01.07.2022 forbud mod miljømærke 3, 01.07.2025 forbud mod miljømærke 2.
Lille Metropole Den 28.06.2019 vedtog metropolens byråd en plan om at indføre en ZFE-zone. I efteråret 2020 offentliggøres den færdige lov, efter at planerne har været i offentlig høring. ZFE-zonen træder i kraft trinvist: Det første skridt er, at køretøjstyperne M1 og N1 2-3, som ikke har en miljømærkat, eller som kun har en miljømærkat 5 eller 4, forbydes kørsel i zonen fra år 2022. Zonen kommer til at gælde 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
Grand Lyon Den 28.01.2019 blev det besluttet at indføre en ZFE-zone. Fra d. 01.01.2020 forbydes kørsel med lastbiler af typerne N1, N2 og N3, der enten ikke har en miljømærkat, eller som har en miljømærkat 4 eller 5. Fra 2021 skærpes kørselsforbuddet, så kørsel med miljømærkat 3 også forbydes.
Montpellier Méditerranée Métropole Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen yderligere informationer.
Métropole Nice Côte d’Azur Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen yderligere informationer.
Nancy I byen Nancy har man afhold offentlige høringer angående en midlertidig ZPA-miljøzone, og her kan der allerede i første halvår af 2020 indføres kørselsforbud. I tilfælde af forhøjet luftforurening kan præfekten forbyde kørsel med køretøjer, der ikke har en Crit’Air-miljømærkat 4 eller 5.
Métropole du Grand-Paris I Métropole Paris ligger tidsplanen for en skærpelse af reglerne for den eksisterende ZFE-miljøzone Grand Paris allerede fast. Fra den 01.01.2021 forbydes miljømærke 4. Dermed ligner zonens regler dem, der gælder for ZFE/ZCR-zonen i Paris by. Fra den 01.07.2022 forbydes kørsel med miljømærke 3, og fra 01.07.2024 forbydes kørsel med miljømærkat nr. 2.
Paris Stadt Køreplanen for en skærpelse af reglerne i den eksisterende ZCR-zone i Paris by er allerede vedtaget. I følge køreplanen smelter ZFE/ZCR-zonen Paris sammen med den zonen i den omkringliggende zone, der gælder i Métropole Paris. Fra den 01.07.2022 forbydes kørsel med miljømærke 3, og fra 01.07.2024 forbydes kørsel med miljømærkat nr. 2.
Pays de la Loire / Région Efter en vedvarende høj ozonbelastning i regionen i sommeren 2019 har præfekten i en pressemeddelelse opfordret indbyggerne til hurtigst muligt at anskaffe sig en Crit’Air-miljømærkat, da der til hver en tid kan indføres kørselsforbud. Der er dog ikke offentliggjort flere detaljer over de departementer, regioner og kommuner i Region Pays de la Loire, som i fremtiden kan få en midlertidig ZPA-miljøzone - og det allerede i år 2020.
Grand Reims Den planlagte miljøzone vedrører sandsynligvis kun lastbiler og varebiler (N1-2-3). Den endelige plan inkl. zonegrænser offentliggøres efter planen i april og skal til afstemning i december 2020.
Métropole Rouen Normandie En ZFE skal introduceres i byens centrum fra 01.01.2021. Som et første trin påvirkes N1-, N2- og N3-køretøjerne. Mellem 2021 og 2025 udvides miljøområdet til, og andre køretøjskategorier vil også blive begrænset.
Saint-Etienne Métropole Hen mod slutningen af året indføres en ny ZFE/ZCR-miljøzone i Metropole Saint-Etienne, og i denne zone er der kørselsforbud for lastbiler (N2, N3), der er indregistreret første gang før år 2001. Kørselsforbuddet kommer til at gælde 24 timer i døgnet. Desuden planlægger byen at indføre en zone i 2021, der gælder for alle køretøjskategorier. De planlagte grænser er A72 mod nord, N88 mod øst og D201 mod vest.
Eurométropole de Strasbourg Fra den 01.01.2021 forbydes kørsel ZFE/ZCR-zonen med køretøjer uden Crit’Air-miljømærkat. For hvert år vil reglerne desuden blive skærpet yderligere. Denne plan vil betyde, at det i 2025 kun er de nyeste benzinkøretøjer samt el- og hybridbiler, der må køre i zonen. Forbuddet mod dieselkøretøjer vil blive indført trinvist i de andre kommuner rundt om Strasbourg, der også hører til Eurométropole Strasbourg, hen mod år 2030.
Métropole de Toulon Provence Méditerranée Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen yderligere informationer.
Toulouse Métropole Indtil videre er der offentliggjort tre forskellige scenarier for fremtidige ZFE/ZCR-miljøzoner. De endelige regler og zonens omfang vil blive vedtaget i maj 2020 og træde i kraft allerede i 2020.

De franske miljøzoners lovmæssige grundlag

I 2016 blev Crit’Air-miljømærkaten indført, for at den franske regering kan overholde de europæiske målsætninger for luftkvalitet (EU-retningslinje 2008/50/EF) og for at begrænse de hyppigt tilbagevendende perioder med kraftig luftforurening i Frankrig. Crit’Air-miljømærkaten gør det juridisk muligt at indføre kørselsforbud. Til det formål har man i Frankrig udarbejdet og vedtaget to forskellige retslige rammer.

Den ene er loven om en energireform og grøn vækst (Loi de transition énergétique: LTE) samt ZCR-dekret af 28.06.2016, som indtil videre har gjort det muligt for den franske regering at indføre permanente miljøzoner (ZCR).

Desuden kan præfekten i hvert departement i følge den nationale forordning af 07.04.2016 indføre ekstra tiltag i tilfælde af kraftig luftforurening. Præfekten kan bestemme, om tiltagene skal gælde i hele departementet, eller om de kun begrænser sig til bestemte områder inden for departementet (ZPAd). De kan desuden begrænses til et område inden for en by eller et metropol-område (ZPA).

ZFE Zones à faibles émissions
Den nye mobilitetslov, som regeringen vedtog d. 26.11.2018 definerer de nye, juridiske rammer for miljøzoner, og miljøzonerne kaldes nu for ”Low Emission Zones”. Loven træder i kraft den 27.12.2019.

I denne forbindelse ændres navnet på de permanente ZCR-miljøzoner i Frankrig til ZFE-zoner (Zones à faibles émissions). Byer, metropolområder og kommuner som enten har mere end 100.000 indbyggere, eller som har haft en luftbeskyttelsesplan (PPA=Plan de Protection de l’Atmosphère) ved vedtagelsen af førnævnte lov, skal undersøge, om der skal indføres en miljøzone (ZFE) inden for deres område.

Disse zoner kan gælde hele byen eller blot enkelte dele af byen. Efter der er gennemført en miljøundersøgelse, kan de lokale myndigheder vedtage en lov om miljøzonen.

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.