Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Maine-et-Loire/Angers Zóna ZPAd
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování (oranžová).
Zjistěte aktuální stav povolení vjezdu do vybrané ekologické zóny v Green-Zones App: Vjezd povolen (zelená), zákaz vjezdu (červená) nebo varování před vydáním zákazu (oranžová).

Zóna ochrany ovzduší Maine-et-Loire / Angers ZPAd

08.11.2017 podepsal prefekt departementu Maine-et-Loire výnos, jímž vyhlásil zavedení plakety Crit´Air na území departementu a od tohoto data je také výnos v platnosti.  Nařízení popisuje katalog opatření, která mohou být použita v případě výrazného znečistění ovzduší pro různé typy vozidel a Euro-tříd. Zvláštností je, že až v případě špičky znečistění ovzduší bude oznámeno, v kterém městě či obci v rámci departementu vstoupí zóna v platnost. Zóna ZPAd (zone de protection de l'air départementale) tedy není lokální nebo regionální zónou ochrany ovzduší, jejíž hranice jsou jasně definovány (ZPA), ale jedná se o celý departement, v němž mohou být zavedena dočasná omezení provozu. Prefekt nebo jeho zástupce musí platnost zóny vždy oznámit nově a pro každou zónu zvlášť. To znamená, že v rámci ZPAd zóny Maine-et-Loire může dojít pouze k místním zákazům vjezdu, které musí řidiči respektovat.

Maine-et-Loire (departement č. 49) je jedním z 5 departementů regionu Pays de la Loire a čítá asi 809.000 obyvatel na ploše cca. 7.200 km². Angers s 152.000 obyvateli na ploše 43 km² je krajským městem Maine-et-Loire, v němž sídlí prefekt.

Dle naměřených hodnot istitutu pro kontrolu kvality ovzduší „Air Pays de Loire“ („Airpl“) představují hlavní problém v regionu oxidy dusíku, prachové částice, oxid siřičitý a ozon. Proto byla zavedena dočasná ekologická zóna, která je vyhlášena v době trvajícího znečistění ovzduší a z nařízení prefekta je pro všechny povinná CAB/SIDPC n°2017-084.

Každé porušení povinnosti vlastnit plaketu a porušení dopravních omezení může být potrestáno pokutou ve výši 68 až 375 euro; při platbě na místě pokutou o něco nižší. Základem pro tato nařízení jsou články L.325-1 až L.325-3 a R.411-19 francouzského zákona o silničním provozu.

V případě špičky znečistění ovzduší může prefektura pracovat dle katalogu opatření v několika stupních. Po předběžném varování, které nemá žádný vliv na dopravu, je v prvním kroku vyhlášen první stupeň alarmu znečistění ovzduší. Kritériem je překročení hodnot 50/80 µg/m³ pro pevné částice nebo 180/240 µg/m³ pro ozón nebo 300/500 µg/m³ pro oxid siřičitý nebo 200/400 µg/m³ pro oxidy dusíku, a to dle denního, příp. hodinového měření příslušným institutem pro ochranu ovzduší. Následkem toho je na silnicích ZPA zóny snížena rychlost o 20 km/h.

Zůstane-li některá z hodnot škodlivin stále nad povolenou hranicí, je možné neprodleně nebo kdykoli k pozdějšímu datu přistoupit k opatřením druhého stupně. To jsou především nařízení týkající se dopravních opatření na základě principů emisní známky pro Francii („circulation différenciée“). Plánuje se nařízení, které umožní v jeden den zákaz vjezdu vozidlům se sudými nebo lichými čísly SPZ. Ve druhém stupni alarmu může prefekt vyloučit z provozu i jednotlivé třídy plakety Crit´Air i konkrétní typy vozidel.

Zvláštní ustanovení týkající se stupňů znečistění

Obecně platí, že třídy emisní známky pro Francii, které budou mít zákaz vjezdu, musí být oznámeny prefektem předem. V případě departementu Maine-et-Loire je až při špičce znečistění ovzduší oznámeno, zda obecně platí povinnost vlastnit plaketu nebo zda jsou navíc některé typy plaket vyloučeny zcela z provozu. Lze však předpokládat, že u třídy plakety E, 1 a 2 jsou zákazy vjezdu nepravděpodobné.

Hranice ekologické zóny Maine-et-Loire

Hranice ZPA zóny ve Francii jsou zpravidla stanovovány prefektem.
V tomto případě se nařízení může týkat celého území departementu Maine-et-Loire. Až v případě špičky znečistění ovzduší je zvláštním nařízením ustanovena konkrétní územní platnost zóny, které se týkají doparvní omezení, toto nařízení může být oznámeno v rámci jednoho dne.
8- V každém případě je třeba vést v patrnosti, že při vyhlášení alarmu znečistění ovzduší se nařízení může týkat i dálnice A11 (mezi Paříží a Nantes, vedoucí přes Chartres a Le Mans), dálnice A84 (z a do La Roche-sur-Yon), dálnice A85 ( z a do Tours) a N162 (z a do Laval).

Tabulkový přehled ekologické zóny

Název ekologické zóny:
Ekologické zóny Maine-et-Loire/Angers ZPAd - Francie
Ekologická zóna v platnosti od:
08.11.2017
Druh ekologické zóny:
Zóna ochrany ovzduší závislá na počasí, platná po předchozím varování při překročení hraničních hodnot látek znečisťujících ovzduší, např. > 50 µg/m³ prachových částic a po rozhodnutí prefekta.
Peněžité pokuty:
68-375 euro.
Rozsah/oblast ekologické zóny:
Zóna zahrnuje teoreticky celý departement Maine-et-Loire. Konkrétní rozsah právě platné zóny je stanovován vždy nově během špičky znečistění ovzduší, a to konkrétní vyhláškou týkající se pouze této události, která stanoví platnost zóny. Dálnice, jichž se nařízení může týkat v departementu Maine-et-Loire, jsou A11, A84, A85 a N162.
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.