Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Din grønne vej til miljømærkater og registreringer
Crit-Air.fr Miljøzoner i Frankrig Franske miljøzoner

De franske ZFE/ZCR- og ZPA/ZPAd-miljøzoner

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

Siden 2016 er der oprettet stadigt flere forskellige typer miljøzoner i Frankrig. Disse LEZ-miljøzoner (LEZ = Low Emission Zone) kan man groft opdele i permanente zoner og zoner, der kun er aktive på visse tidspunkter. Dette betyder altså, at der enten gælder en permanent begrænsning for trafikken i zonen eller en midlertidigt begrænsning.

De zoner, hvor der er en permanent begrænsning af trafikken, kaldte man indtil 2019 for ZCR-zoner (Zones à Circulation Restreinte). I disse zoner vil reglerne i de kommende år blive skærpede, så der kommer endnu flere begrænsninger på trafikken i zonen.
Fra og med 2020 vil flere ZCR-zoner blive omdannet til ZFE-zoner (Zone à Faibles Émissions), hvilket svarer til det engelske begreb LEZ (Low Emission Zone). I den forbindelse kan zonegrænserne udvides, så områderne med trafikbegrænsning bliver større.

De zoner, hvor der kun er midlertidige (delvise) begrænsninger, har man siden 2017 kaldt ZPA-zoner (Zones de Protection de l’Air), altså “luftbeskyttelseszoner“. I disse zoner indføres der begrænsninger for trafikken, hvis særlige vejrforhold gør, at grænserne for skadelige stoffer i luften overskrides. Når disse grænser overskrides taler man officielt om “kraftig luftforurening”. Reglerne for ZPA-zonerne vil i de kommende år ligeledes blive skærpede, så der også her kommer endnu flere begrænsninger for trafikken.
Der, hvor disse vejrafhængige zoner i Frankrig ikke kun gælder i en by eller metropolregion men i et helt departement, kaldes zonerne for ZPAd Zone, og "d“ står i denne sammenhæng for departement.

ZFE/ZCR-miljøzonerne

ZFE-zonerne (Zone à Faibles Émissions), der mellem 2016 til ultimo 2019 blev kaldt for ZFE/ZCR-zoner, er permanente zoner, hvis grænser er afmærkede med færdselstavler.
Det er op til de enkelte byer eller kommuner i Frankrig, om de vil indføre en ZFE/ZCR, og lovhjemmelen udgøres af den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016. Efter en 6 måneders lovpligtig høringsperiode, som bl.a. er indført for, at de berørte personer kan komme til orde, kan en zone træde i kraft.
For at kunne køre ind i de byer eller kommuner i Frankrig, der har indført en ZFE/ZCR-miljøzone, har man brug for en et fransk miljømærke, og det findes i 6 kategorier.

De enkelte byer eller kommuner beslutter selv, hvilke Crit’Air-kategorier der har lov til at køre ind i zonen. På en undertavle under det egentlige ZFE/ZCR-skilt kan man se, på hvilke dage og tidspunkter man må køre ind i zonen med de bestemte typer miljømærker.

På længere sigt vil stadigt flere Crit’Air-kategorier bliver udelukket fra at køre ind i miljøzonerne. og det betyder, at det om nogle år kun er kategorierne E og 1, der må køre ind i zonerne.
I en ZFE/ZCR-zone er de berørte miljømærkattyper konstant udelukkede fra kørsel i zonen - helt uafhængigt af de gældende vejrforhold. Det kan dog ske, at et område dækkes af både en ZFE/ZCR- og en ZPA-zone. Og hvis der bliver indført kørselsforbud i en ZPA-zone på grund af vejret, gælder disse forbud også i ZFE/ZCR-zonen. I så fald bliver ZPA-zonens regler automatisk overført til også at gælde for ZFE/ZCR-zonen.
Men hvis en ZFE/ZCR-zone ikke befinder sig inde i en ZPA-zone bliver reglerne ikke ændret, og ZFE/ZCR-zonens regler er i så fald konstant gældende.

ZPA-luftbeskyttelseszonerne

ZPA-zoner („zones de protection de l’air – ZPA“) gælder ikke altid, men bliver kun indført i tilfælde af dårlige vejrforhold og forhøjet luftforurening. Arealmæssigt kan de dække store byer (på fransk kaldet ”Metropolen“) komplet, eller det kan dreje sig om et mindre, specifikt geografisk afgrænset område. Grænserne for hver luftbeskyttelseszone bliver derfor præcist definerede fra gang til gang.
Eftersom ZPA-zoner kun er gældende i tilfælde af forhøjet luftforurening gælder de trafikbegrænsninger, der lægges fast i en officiel beslutning fra gang til gang, kun, hvis grænseværdierne for luftforurening overskrides. Hvis dette sker, får udvalgte miljømærkatfarver forbud mod at køre i zonen. Det har til formål at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra bilernes udstødning. I hver luftbeskyttelseszone har man på forhånd udarbejdet anbefalinger til, hvilke farver miljømærkater der skal forbydes kørsel i tilfælde af en kraftig luftforurening. Men det er dog altid departementets præfekt, der i sidste ende beslutter, hvilke miljømærkater der helt konkret har kørselsforbud i hvert enkelt tilfælde af forhøjet luftforurening.

ZPA-luftbeskyttelseszonerne inden for et departement er for det meste forholdsvist store, og de er som regel ikke definerede med skiltning. I det kontinentale Frankrigs 95 departementer er det derfor stort set umuligt for fremmede at vide, hvor grænserne for en ZPA-miljøzone præcist forløber. Ifølge det franske trafikreglements artikel R411-19 er det de enkelte departementers præfekt, der beslutter, om der skal indføres en luftbeskyttelseszone, og hvilke regler der lokalt skal gælde i en sådan zone. Hvis det bliver besluttet at indføre en ZPA-zone, så offentliggøres det i et Décret fra præfekten.

De vedtagne trafikbegrænsninger i en ZPA træder ikke i kraft samme dag, som zonen offentliggøres. Normalt offentliggøres det om eftermiddagen, eller tidlig aften, at der bliver indført en ZPA-zone den efterfølgende dag. Kørselsforbuddene gælder dermed i hele ZPA-zonen. Hvis der befinder sig en by med en ZCR-zone inde i ZPA-zonen, træder ZCR-zonens regler ud af kraft til fordel for ZPA-zonen i tilfælde af kraftig luftforurening. Først når luftforureningsperioden er overstået, gælder ZCR-zonens sædvanlige, permanente kørselsforbud for de forskellige miljømærkatkategorier igen.

ZPAd - Regionale luftbeskyttelseszoner
ZPAd („zone de protection de l’air départementale – ZPAd“) er luftbeskyttelseszoner, der gælder for at helt departement. Det kan ikke på forhånd defineres, i hvilke lokalområder inden for en ZPAd der vil blive indført trafikbegrænsninger i tilfælde af en kraftig luftforurening. Der er på forhånd vedtaget en forordning med et konkret udvalg af trafikbegrænsninger, der kan indføres i tilfælde af kraftig luftforurening. Men de konkrete, lokale begrænsninger indenfor et departement bliver først lagt fast i en særlig politiforordning, hvis det skulle blive aktuelt. I teorien kan et helt departement blive berørt af de konkrete tiltag, men dette er dog temmeligt usandsynligt.
I hvert tilfælde er det det respektive departements præfekt, der har ansvaret for at indføre kørselsforbuddene. Det kan vedkommende gøre på baggrund af det tilgængelige data fra de regionale luftbeskyttelsesmyndigheder. Præfekten har også ansvaret for at beslutte, hvor det er nødvendigt at indføre en zone (f.eks. i én eller flere kommuner, på en motorvejsstrækning, eller i hele det samlede departement). Præfekten vil desuden samtidigt beslutte, hvilke franske miljømærkater, der forbydes kørsel i trafikken.

Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig
Her kan du bestille et fransk miljømærke til ZCR/ZFE- og ZPA-miljøzoner i Frankrig

 

 

.