Choose your language:
Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

De franske ZCR- og ZPA-miljøzoner

Dette miljøzonekort finder du i et interaktivt og zoombart format i vores gratis Green-Zones App

For at mindske de skadelige stoffer i luften, som vejtrafikken udleder, har Frankrig indført to forskellige slags miljøzoner. I disse zoner gælder der enten permanente eller midlertidige begrænsninger for trafikken.
I ”trafikbegrænsningszonerne” („zones à circulation restreinte – ZCR“) gælder der permanente begrænsninger for trafikken. Disse zoner er permanent aktive, og reglerne for kørsel i zonen skærpes fra år til år.
”Luftbeskyttelseszonerne” („zones de protection de l’air – ZPA“) er geografisk større områder, der kan berøre flere kommuner eller metropoler (større byer) ad gangen. Disse zoner aktiveres kun ved forhøjet luftforurening, og de er som regel aktive i nogle dage ad gangen.
Nogle ZPA-zoner har dog en udstrækning, der omfatter et helt departement. I disse såkaldte ZPAd („zone de protection de l’air départementale – ZPAd“) er det først i tilfælde af forhøjet luftforurening, at man definerer de enkelte, lokale områder, hvor man vil indføre nogle begrænsninger for trafikken.

ZCR-miljøzonerne

Disse ”trafikbegrænsningszoner” er nogle permanente miljøzoner, der altid er gældende. De bliver for det meste indført i bymidter for at holde de gamle og mest forurenende køretøjer væk fra vejtrafikken. På fransk kaldes disse zoner for ”zones à circulation restreinte“ med forkortelsen ZCR.
Det er op til de enkelte byer eller kommuner i Frankrig, om de vil indføre en ZCR, og lovhjemmelen udgøres af den nationale forordning Décret ZCR 2016-847 af 28.06.2016. Efter en 6 måneders lovpligtig høringsperiode, som bl.a. er indført for, at de berørte personer kan komme til orde, kan en zone træde i kraft.
For at kunne køre ind i de byer eller kommuner i Frankrig, der har indført en ZCR-miljøzone, har man brug for en Crit’Air-miljømærkat, og den tildeles i 6 kategorier.

De enkelte byer eller kommuner beslutter selv, hvilke Crit’Air-kategorier der har lov til at køre ind i zonen. På en undertavle under det egentlige ZCR-skilt kan man se, på hvilke dage og tidspunkter man må køre ind i zonen med de bestemte typer Crit’Air-miljømærkater.
Crit’Air-miljømærkaten kan desuden give ekstra fordele som f.eks. særlige parkeringspladser, der kun må benyttes af de køretøjer, der udleder mindst. Men det beslutter de enkelte kommuner eller byer i Frankrig hver især.
På længere sigt vil stadigt flere Crit’Air-kategorier bliver udelukket fra at køre ind i miljøzonerne. og det betyder, at det om nogle år kun er kategorierne E og 1, der må køre ind i zonerne.

I en ZCR-zone er de berørte miljømærkattyper konstant udelukkede fra kørsel i zonen - helt uafhængigt af de gældende vejrforhold. Det kan dog ske, at et område dækkes af både en ZCR- og en ZPA-zone. Og hvis der bliver indført kørselsforbud i en ZPA-zone på grund af vejret, gælder disse forbud også i ZCR-zonen. I så fald bliver ZPA-zonens regler automatisk overført til også at gælde for ZCR-zonen.

Men hvis en ZCR-zone ikke befinder sig inde i en ZPA-zone bliver reglerne ikke ændret, og ZCR-zonens regler er i så fald konstant gældende.

ZPA-luftbeskyttelseszonerne

ZPA-zoner („zones de protection de l’air – ZPA“) gælder ikke altid, men bliver kun indført i tilfælde af dårlige vejrforhold og forhøjet luftforurening. Arealmæssigt kan de dække store byer (på fransk kaldet ”Metropolen“) komplet, eller det kan dreje sig om et mindre, specifikt geografisk afgrænset område. Grænserne for hver luftbeskyttelseszone bliver derfor præcist definerede fra gang til gang.
Eftersom ZPA-zoner kun er gældende i tilfælde af forhøjet luftforurening gælder de trafikbegrænsninger, der lægges fast i en officiel beslutning fra gang til gang, kun, hvis grænseværdierne for luftforurening overskrides. Hvis dette sker, får udvalgte miljømærkatfarver forbud mod at køre i zonen. Det har til formål at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra bilernes udstødning. I hver luftbeskyttelseszone har man på forhånd udarbejdet anbefalinger til, hvilke farver miljømærkater der skal forbydes kørsel i tilfælde af en kraftig luftforurening. Men det er dog altid departementets præfekt, der i sidste ende beslutter, hvilke miljømærkater der helt konkret har kørselsforbud i hvert enkelt tilfælde af forhøjet luftforurening.

ZPA-luftbeskyttelseszonerne inden for et departement er for det meste forholdsvist store, og de er som regel ikke definerede med skiltning. I det kontinentale Frankrigs 95 departementer er det derfor stort set umuligt for fremmede at vide, hvor grænserne for en ZPA-miljøzone præcist forløber. Ifølge det franske trafikreglements artikel R411-19 er det de enkelte departementers præfekt, der beslutter, om der skal indføres en luftbeskyttelseszone, og hvilke regler der lokalt skal gælde i en sådan zone. Hvis det bliver besluttet at indføre en ZPA-zone, så offentliggøres det i et Décret fra præfekten.

De vedtagne trafikbegrænsninger i en ZPA træder ikke i kraft samme dag, som zonen offentliggøres. Normalt offentliggøres det om eftermiddagen, eller tidlig aften, at der bliver indført en ZPA-zone den efterfølgende dag. Kørselsforbuddene gælder dermed i hele ZPA-zonen. Hvis der befinder sig en by med en ZCR-zone inde i ZPA-zonen, træder ZCR-zonens regler ud af kraft til fordel for ZPA-zonen i tilfælde af kraftig luftforurening. Først når luftforureningsperioden er overstået, gælder ZCR-zonens sædvanlige, permanente kørselsforbud for de forskellige miljømærkatkategorier igen.

ZPAd - Regionale luftbeskyttelseszoner
ZPAd („zone de protection de l’air départementale – ZPAd“) er luftbeskyttelseszoner, der gælder for at helt departement. Det kan ikke på forhånd defineres, i hvilke lokalområder inden for en ZPAd der vil blive indført trafikbegrænsninger i tilfælde af en kraftig luftforurening. Der er på forhånd vedtaget en forordning med et konkret udvalg af trafikbegrænsninger, der kan indføres i tilfælde af kraftig luftforurening. Men de konkrete, lokale begrænsninger indenfor et departement bliver først lagt fast i en særlig politiforordning, hvis det skulle blive aktuelt. I teorien kan et helt departement blive berørt af de konkrete tiltag, men dette er dog temmeligt usandsynligt.
I hvert tilfælde er det det respektive departements præfekt, der har ansvaret for at indføre kørselsforbuddene. Det kan vedkommende gøre på baggrund af det tilgængelige data fra de regionale luftbeskyttelsesmyndigheder. Præfekten har også ansvaret for at beslutte, hvor det er nødvendigt at indføre en zone (f.eks. i én eller flere kommuner, på en motorvejsstrækning, eller i hele det samlede departement). Præfekten vil desuden samtidigt beslutte, hvilke Crit’Air-miljømærkater, der forbydes kørsel i trafikken.

Her kan du bestille en fransk Crit'Air-miljømærkat til ZCR-miljøzoner i Frankrig

 

 

.