Choose your language:
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Crit-Air.fr Informace o plaketě Crit’Air Ekologické zóny ve Francii Francouzské ekologické zóny

Francouzské ekologické zóny ZCR a ZPA

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Za účelem snížení škodlivin v provozu byly ve Francii zavedeny dva druhy ekologických zón. V těchto zónách je provoz omezen buď nastálo nebo pouze dočasně.
V „zónách s omezením provozu“ („zones à circulation restreinte – ZCR“) je provoz omezen trvale. Tyto zóny jsou platné neustále a jejich pravidla se v průběhu roku budou zpřísňovat.
„Zóny ochrany ovzduší“ („zones de protection de l’air – ZPA“) zahrnují geograficky ohraničené větší oblasti, které se mohou týkat více obcí či metropolí (společenství obcí). Tyto zóny jsou aktivovány pouze během dosažení špičky znečistění ovzduší a platí po dobu několika dní. Některé zóny ZPA zahrnují přesně celé území jednoho departementu. V těchto tzv. PAd („zone de protection de l’air départementale – ZPAd“) zónách jsou v případě špičky znečistění ovzduší stanoveny jednotlivé lokální oblasti, v nichž začnou platit dopravní omezení.

Ekologické zóny ZCR

Obrázek: Označení začátku a konce ekologické zóny ZCR

„Zóny s omezením provozu“ jsou trvale platné ekologické zóny, které mají nepřetržitou platnost. Většinou jsou zaváděny v centrech měst za účelem vyloučení z provozu starších aut s vyskoým podílem na znečistění ovzduší. Ve Francii se tyto zóny nazývají zones à circulation restreinte” a mají zkratku ZCR.
Zřízení zóny ZCR je ve Francii v kompetenci města či obce a řídí se dle národního předpisu Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Po šestiměsíčním zákonném připomínkovém řízení, které dává právo vyjádřit se osobám, jichž se zóna bude týkat, může zóna vstoupit v platnost.
Abyste mohli vjet do ekologických zón ZCR francouzských měst a obcí, potřebujete tzv. plaketu Crit´Air, která se vydává v 6 kategoriích.

Konkrétní město či obec stanoví, která třída plakety Crit´Air smí v jakých časech do zóny vjet. Na dodatkové tabulce jsou kromě značky ZCR zóny uvedeny i dny a časové rozmezí, kdy je možné s konkrétní plaketou Crit´Air do zóny vjet.
Je možné, že s plaketou Crit´Air budou spojeny i další výhody, např. zvláštní parkovací místa, která budou moci být využívána pouze vozidly nízkoemisních tříd. Toto rozhodnutí je v kompetenci francouzských měst a obcí.
Z dlouhodobého hlediska bude postupně docházet k omezování kategorií plaket Crit´Air, kterým bude vjezd povolen, takže za několik let to zřejmě budou pouze kategorie E a 1.
V zónách ZCR jsou některé barvy plaket trvale vyloučeny z provozu a nezávisejí tedy na aktuálních povětrnostních podmínkách. Může se však stát, že se zóny ZCR a ZPA navzájem překrývají. Pokud je tedy z důvodů zhoršených povětrnostních podmínek v zóně ZPA vyhlášen zákaz vjezdu, platí tento i pro zónu ZCR. Pravidla ZPA zóny se tak přenášejí i na ZCR zónu.
Pokud však zóna ZCR neleží na území ZPA zóny, nemůže tento případ nastat a pravidla zůstávají nezměněna.

Zóny ochrany ovzduší ZPA

ZPA zóny („zones de protection de l’air – ZPA“) neplatí stále, ale pouze při zhoršených povětrnostních podmínkách a při zvýšeném znečistění ovzduší. Mohou se týkat oblastí celých společenství obcí (ve francouzštině nazývaných „Metropole“) nebo se vztahovat pouze na ohraničené geografické území. Hranice zóny ochrany ovzduší jsou tedy vždy definovány předem pro každou jednotlivou zónu.
ZPA zóny jsou tedy platné pouze při dosažení špičky znečistění ovzduší a platí v nich dopravní omezení stanovená výnosem jen tehdy, když jsou překročeny hraniční hodnoty znečistění ovzduší. Potom jsou z provozu vyloučeny některé barvy plaket, aby bylo dosaženo snížení emisí škodlivin. Pro každou zónu ochrany ovzduší jsou předem vypracována doporučení, které barvy plaket mají být v případě silného znečistění ovzduší vyloučeny z provozu. V konkrétním případě znečistění ovzduší rozhoduje nejprve prefekt příslušného departementu.

Zóny ochrany ovzduší ZPA se většinou týkají většího území v departementu a nejsou zpravidla vyznačeny dopravním značením. V 95 departementech kontinentální Francie je tedy pro cizince a nemístní obyvatele takřka nemožné rozeznat konkrétní rozsah zóny ZPA. Dle článku R411-19 francouzského zákona o silničním provozu je za rozhodnutí o zřízení zóny ochrany ovzduší a pravidlech v zóně platných zodpovědný prefekt konkrétního departementu. Pokud ten rozhodne o zřízení ZPA zóny ochrany ovzduší, je toto rozhodnutí dle zákona zveřejněno dekretem (Décret) prefekta.

Omezení provozu nevstupuje v platnost ve stejný den, v němž je vyhlášeno. Většinou je vyhlášeno odpoledne nebo večer s platností pro následující den. Zákazy vjezdu platí potom pro celou zónu ZPA. Pro případ, že se na území ZPA zóny nachází městská ZCR zóna, jsou její pravidla během špičky znečistění ovzduší přepsána. Až po ukončení trvání špičky znečistění ovzduší platí v zóně ZCR opět její stálá dopravní omezení pro konkrétní kategorie plaket.

ZPAd-regionální zóny ochrany ovzduší
ZPAd („zone de protection de l’air départementale – ZPAd“) jsou zóny ochrany ovzduší platné pro celý departement. V kterých lokálních oblastech v rámci ZPAd zón začnou platit v případě špičky znečistění ovzduší dopravní omezení není předem stanoveno. První výnos počítá v případě špičky znečistění ovzduší s  dopravním omezením, které je pro oblast departementu konkrétně stanoveno až policejním výnosem, který definuje konkrétní opatření. Teoreticky se opatření mohou týkat celého departementu, což je ale relativně nepravděpodobné.
V každém případě je ale prefekt departementu na základě dat dodaných regionálním institutem ochrany ovzduší odpovědný za vyhlášení zákazů vjezdu tam, kde je to nutné (např. v jedné nebo více obcích, na dálnici nebo v celém departementu). Rozhoduje v tomto případě i o plaketách Crit´Air, které musejí být vyloučeny z provozu.

Zde si můžete objednat francouzskou ekologickou známku Crit'Air pro vjezd do francouzských ekologických zón ZCR/ZPA

 

 

.