Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Váš poskytovatel ekologických plaket a registrací
Crit-Air.fr Ekologické zóny ve Francii Francouzské ekologické zóny

Francouzské ekologické zóny ZFE/ZCR a ZPA

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Ve Francii je od roku 2016 zřizováno stále více různých typů ekologických zón. Tyto LEZ ekologické zóny (LEZ = Low Emission Zone) lze zhruba rozlišit na trvale platné zóny a dočasně platné zóny. To znamená buď trvalé omezení provozu, nebo jen dočasně platné omezení provozu.

Zóny s trvalými omezeními vjezdu se do roku 2019 obvykle nazývaly ZCR zóny (Zones à Circulation Restreinte). V těchto zónách budou pravidla v dalších letech ještě více zpřísněna, takže provoz bude stále více omezen.
Od roku 2020 bude stále více a více ZCR zón přejmenováno na ZFE zóny (Zone à Faibles Émissions), což odpovídá anglickému názvu LEZ Low Emission Zone, které budou moci dále rozšiřovat své území a tím stále více omezovat provoz.

Zóny, ve kterých platí omezení pouze částečně (dočasně), se od roku 2017 obvykle nazývají ZPA zóny (Zones de Protection de l'Air), tzn. „Zóny ochrany ovzduší“. V těchto zónách jsou za určitých povětrnostních podmínek - když znečišťující látky ve vzduchu překročí předepsané limity – zavedena dopravní omezení při tzv. „Špičce znečištění ovzduší“. Tato pravidla pro zóny ZPA se také v příštích několika letech zpřísní, takže i zde bude provoz stále omezenější.
Jsou-li zóny ZPA, které jsou závislé na počasí, zřízeny nejen ve městech a metropolitních oblastech, ale v oblasti celého francouzského departementu, pak se tato ZPA zóna označuje jako ZPAd zóna, kde „d“ znamená Department.

 

 

Ekologické zóny ZFE/ZCR

Obrázek: Označení začátku a konce ekologické zóny ZCR

ZFE-zóny (Zone à Faibles Émissions), které se od 2016 do konce roku 2019 ještě nazývají zóny ZCR-zóny, jsou trvalé zóny, které se poznají podle dopravních značek.
Ve Francii se tyto zóny nazývají zones à circulation restreinte” a mají zkratku ZFE/ZCR.
Zřízení zóny ZFE/ZCR je ve Francii v kompetenci města či obce a řídí se dle národního předpisu Décret ZCR 2016-847 z 28.06.2016. Po šestiměsíčním zákonném připomínkovém řízení, které dává právo vyjádřit se osobám, jichž se zóna bude týkat, může zóna vstoupit v platnost.
Abyste mohli vjet do ekologických zón ZFE/ZCR francouzských měst a obcí, potřebujete tzv. plaketu Crit´Air, která se vydává v 6 kategoriích.

Konkrétní město či obec stanoví, která třída ekologické známky pro Francii smí v jakých časech do zóny vjet. Na dodatkové tabulce jsou kromě značky ZFE/ZCR zóny uvedeny i dny a časové rozmezí, kdy je možné s konkrétní emisní známkou pro Francii do zóny vjet.

Z dlouhodobého hlediska bude postupně docházet k omezování kategorií ekologických známek, kterým bude vjezd povolen, takže za několik let to zřejmě budou pouze kategorie E a 1.
V zónách ZFE/ZCR jsou některé barvy plaket trvale vyloučeny z provozu a nezávisejí tedy na aktuálních povětrnostních podmínkách. Může se však stát, že se zóny ZFE/ZCR a ZPA navzájem překrývají. Pokud je tedy z důvodů zhoršených povětrnostních podmínek v zóně ZPA vyhlášen zákaz vjezdu, platí tento i pro zónu ZFE/ZCR. Pravidla ZPA zóny se tak přenášejí i na ZFE/ZCR zónu.
Pokud však zóna ZFE/ZCR neleží na území ZPA zóny, nemůže tento případ nastat a pravidla zůstávají nezměněna.

Zóny ochrany ovzduší ZPA

ZPA zóny („zones de protection de l’air – ZPA“) neplatí stále, ale pouze při zhoršených povětrnostních podmínkách a při zvýšeném znečistění ovzduší. Mohou se týkat oblastí celých společenství obcí (ve francouzštině nazývaných „Metropole“) nebo se vztahovat pouze na ohraničené geografické území. Hranice zóny ochrany ovzduší jsou tedy vždy definovány předem pro každou jednotlivou zónu.
ZPA zóny jsou tedy platné pouze při dosažení špičky znečistění ovzduší a platí v nich dopravní omezení stanovená výnosem jen tehdy, když jsou překročeny hraniční hodnoty znečistění ovzduší. Potom jsou z provozu vyloučeny některé barvy plaket, aby bylo dosaženo snížení emisí škodlivin. Pro každou zónu ochrany ovzduší jsou předem vypracována doporučení, které barvy plaket mají být v případě silného znečistění ovzduší vyloučeny z provozu. V konkrétním případě znečistění ovzduší rozhoduje nejprve prefekt příslušného departementu.

Zóny ochrany ovzduší ZPA se většinou týkají většího území v departementu a nejsou zpravidla vyznačeny dopravním značením. V 95 departementech kontinentální Francie je tedy pro cizince a nemístní obyvatele takřka nemožné rozeznat konkrétní rozsah zóny ZPA. Dle článku R411-19 francouzského zákona o silničním provozu je za rozhodnutí o zřízení zóny ochrany ovzduší a pravidlech v zóně platných zodpovědný prefekt konkrétního departementu. Pokud ten rozhodne o zřízení ZPA zóny ochrany ovzduší, je toto rozhodnutí dle zákona zveřejněno dekretem (Décret) prefekta.

Omezení provozu nevstupuje v platnost ve stejný den, v němž je vyhlášeno. Většinou je vyhlášeno odpoledne nebo večer s platností pro následující den. Zákazy vjezdu platí potom pro celou zónu ZPA. Pro případ, že se na území ZPA zóny nachází městská ZCR zóna, jsou její pravidla během špičky znečistění ovzduší přepsána. Až po ukončení trvání špičky znečistění ovzduší platí v zóně ZCR opět její stálá dopravní omezení pro konkrétní kategorie plaket.

ZPAd-regionální zóny ochrany ovzduší
ZPAd („zone de protection de l’air départementale – ZPAd“) jsou zóny ochrany ovzduší platné pro celý departement. V kterých lokálních oblastech v rámci ZPAd zón začnou platit v případě špičky znečistění ovzduší dopravní omezení není předem stanoveno. První výnos počítá v případě špičky znečistění ovzduší s  dopravním omezením, které je pro oblast departementu konkrétně stanoveno až policejním výnosem, který definuje konkrétní opatření. Teoreticky se opatření mohou týkat celého departementu, což je ale relativně nepravděpodobné.
V každém případě je ale prefekt departementu na základě dat dodaných regionálním institutem ochrany ovzduší odpovědný za vyhlášení zákazů vjezdu tam, kde je to nutné (např. v jedné nebo více obcích, na dálnici nebo v celém departementu). Rozhoduje v tomto případě i o plaketách Crit´Air, které musejí být vyloučeny z provozu.

Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA
Zde si můžete objednat ekologickou známku pro Francii pro vjezd do francouzských ekologických zón ZFE/ZCR a ZPA

 

 

.